Agrariers dating

Naarmate het minder ging regenen verplaatste de landbouw zich naar de valleien.

Muren rond de vroege nederzettingen zoals Jericho waren zo een bescherming tegen overstroming en tegen vijanden.

Etnisch en politiek werd het gebied al gauw een onsamenhangend geheel vanwege de doortocht en intocht van meerdere volken.

Dit is al vanaf de prehistorie een druk doorgangs- en verblijfsgebied geweest van stammen en volkeren van diverse origine.In deze regio zijn daardoor herhaaldelijk verschillende culturen met elkaar in botsing gekomen.Het Mesolithicum wordt geacht in Palestina rond 18.000 v. Het staat vast dat het klimaat in de regio aan het begin van deze periode aanzienlijk verschilde van het tegenwoordige. Er bestaan echter verschillende opvattingen waar het de jaarlijkse hoeveelheid neerslag betreft.Sommige geleerden menen dat er destijds meer regen viel.een golf van Indo-Europese volken, via de Kaukasus naar het zuidwesten en overspoelde uiteindelijk ook Kanaän.

De geschiedenis en prehistorie van Palestina kunnen in de volgende perioden worden onderverdeeld: Ongeveer twee en een half miljoen jaar geleden begon op aarde een periode van ijstijden, afgewisseld door warmere perioden.

Zo opgevat lopen Palestina's grenzen van de Libanese kustplaats Sidon oostwaarts richting Damascus, naar het zuiden tot aan de Golf van Akaba, en dan in noordwestelijke richting naar Rafah aan de Middellandse Zee.

Het gebied heeft talloze namen gehad in zijn vele millennia lange geschiedenis, waarvan Kanaän de oudst bekende is.

Homo erectus was de eerste hominide die Afrika verliet en zich op andere continenten begon te vestigen.

Volgens vele onderzoekers beheerste Homo erectus het vuur. In Zuidwest-Azië vond in dit tijdvak een van de allerbelangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de mens plaats: de overgang naar een maatschappij van boeren en herders.

Bovendien waren er vanouds rondtrekkende nomaden, die zowel handelsproducten als cultuurgegevens meevoerden.